Privatumo politika

   Bendrosios nuostatos 

1. Ši Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės zooprekes.eu ir jos Klientų pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. 

2. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

3. Šita privatumo politika reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi elektroninė parduotuvė zooprekes.eu  tvarko Jūsų asmens duomenis.

4. Gerbdami kiekvieno Jūsų teisę į privatumą, asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam,   kad:

   4.1. Apdorotume Jūsų prekių užsakymus;

   4.2. Išrašytume finansinius dokumentus;

   4.3. Išpręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

   4.4. Įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.

5. Naudotis elektroninės  parduotuvės zooprekes.eu paslaugomis gali:

    5.1. Visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

    5.2. Nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

    5.3. Juridiniai asmenys;

    5.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

6. Zooprekes.eu  vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

    6.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

    6.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai; 

    6.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai, duomenų subjektas sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;

    6.4. Zooprekes.eu įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

    6.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

    6.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

    6.7. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 

    6.8. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

7.  Pirkėjas šioje el.parduotuvėje gali registruotis. Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. 

8. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis zooprekes.eu įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

9. Zooprekes.eu gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

10. Zooprekes.eu pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik:

     10.1. šio dokumento 4.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;

     10.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 11. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją. 

12. Zooprekes.eu turi turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai vykdyti Jūsų reikalavimus.

13. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

 14. Zooprekes.eu turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e- parduotuvėje, bei nurodytu el. paštu.

15. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi e-parduotuvės sistemoje.  

16. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

17. Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.